BESPLATNO UČLANJENJE U PIROTSKU BIBLIOTEKU I PRODUŽENJE ČLANSTVA

Povodom Dana bib­liotekara Srbi­je, 14. decem­bra, Nar­o­d­na bib­liote­ka Pirot građ|anima, zain­tereso­van­im da postanu č~lanovi bib­lioteke ili da produ‘že č~lanstvo u bib­liote­ci, omogu}ćava da to u~čine besplat­no od 14. do 19. decem­bra. ^lanske karte bib­lioteke važ‘e god­inu dana od dana uč~lanjenja. Na ovaj dan pre 73 godine, 14. decem­bra 1947. godine, osno­vano je Dru{štvo bib­liotekara Nar­o­dne Repub­like Srbi­je. Bib­liotekari pirotske bib­lioteke Dan bib­liotekara Srbi­je obelež‘avaju rad­no, u~češć{}em na 17. kon­fer­en­ci­ji Bib­liotekarskog dru{štva Srbi­je Mobil­no bib­liotekarst­vo: do udal­jenih koris­ni­ka putem mobil­nih aplikaci­ja, uslu­ga i ide­ja, koja se održ‘ava onla­jn od 14. do 16. decem­bra i tokom koje ć}e biti pred­stavl­jeno 13 rado­va auto­ra iz Srbi­je, Rusi­je i Holandi­je. Tradi­cional­no, danas BDS obelež‘ava Dan bib­liotekara Srbi­je i objav­i­ti ime­na lau­re­a­ta nagra­da Zapis, Sto­jan Novakovi}ć i Najbolji bib­liotekar, kao i pro­mo­visati nova izdan­ja BDS‑a, č~asopis Bib­liotekar (2/2020) i zbornik rado­va sa pro{šlogodiš{nje kon­fer­en­ci­je Male bib­lioteke u velikom dija­logu za promene, u kome je zas­tu­plje­na i Nar­o­d­na bib­liote­ka Pirot sa svo­jim radom sa kojim se pred­stavi­la u okviru poster sesi­je ”Deve­ta umet­nost u velikom dija­logu za oč~uvanje kul­turnog nasleđ|a”.