VEĆE OPŠTINE BABUŠNICA DALO SAGLASNOST NA NACRT BUDŽETA ZA NAREDNU GODINU 11122020

Na posled­njoj sed­ni­ci Skup{tine Op{tine Babu{nica usvo­jen je rebal­ans bud‘eta za ovu god­inu. Ost­varen­je bud‘eta je 70 %, rekla je za TV Pirot Ivana Stoji~i}, predsed­ni­ca Op{tine Babu{nica. ^lanovi Op{tninskog ve}a dali su saglas­nost na pred­log Odluke o bud‘etu za nared­nu god­inu na dana{njoj sednici.