USVOJEN BUDŽET PIROTA ZA NAREDNU GODINU 11122020

Na dana{njoj sed­ni­ci Gradske skup{tine usvo­jen je bud‘et za nared­nu god­inu. Pro­jek­to­vani bud‘et za 2021. god­inu iznosi mil­i­jar­du i 816 mil­iona dinara, a plani­rani pri­ho­di ve}i su za oko 6 odsto u odno­su na ovu god­inu. U toku rasprave o bud‘etu za nared­nu god­inu odbor­ni­ci OG Najbol­je za Pirot napustili su sed­nicu. Odbor­ni­ci su usvo­jili i Odluku o odre|ivanju prava­ca dr‘avnih pute­va koz nasel­je­na mes­ta na ter­i­tori­ji Pirota.