U OKRUGU JOŠ 81 OSOBA POZITIVNA NA KOVID19

Virus korona je danas potvr|en kod jo{ 81 osobe u Pirot­skom okrugu: od tog bro­ja kod 51 osobe iz Piro­ta, 5 iz Dim­itro­vgra­da, 14 iz Bele Palanke i 7 iz Babu{nice, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

Pre­minula su jo{ dva paci­jen­ta od posled­i­ca virusa u Op{toj bol­ni­ci Pirot. 

U ovoj ustanovi le~i se 81 paci­jent sa pneu­moni­jom: 55 iz Piro­ta, 11 iz Dim­itro­vgra­da, 7 iz Babu{nice, 7 iz Bele Palanke i 1 iz Beograda.

Na PCR anal­izu su danas posla­ta 52 uzor­ka iz okruga. 

U Kovid ambu­lan­ti u Piro­tu 10. decem­bra obavl­je­na su 374 pre­gle­da od kojih 142 prva i 232 kon­trol­na, navo­di se u saop{tenju.

Svi kod kojih je potvr|en virus su, u zav­is­nos­ti od te‘ine klini~ke slike, u ku}noj ili bolni~koj izolaciji. 

Pro­cen­ju­je se da je broj zara‘enih sedam do deset puta ve}i u odno­su na broj oso­ba kod kojih je virus potvr|en testi­ran­jem, ka‘u iz Zavoda.