U BABUŠNICI TRI NOVA DEČIJA IGRALIŠTA NAREDNE GODINE 11122020

U Babu{nici }e biti izgra|ena tri nova de~ja igrali{ta. Radovi }e biti real­i­zo­vani u sklopu pro­jek­ta ”Za zdrav­i­ju budu}nost dece i omla­dine”. Amabasa­da Kine obezbe­di­la je 2.100.000 dinara za nabavku mobil­i­jara i spra­va za tri de~ja igrali{ta u ovoj op{tini. Za ure|enje igrali{ta Op{tina Babu{nica obezbedi}e jo{ 4 mil­iona dinara. Plani­ra­no je da radovi po~nu na prole}e naredne godine i budu zavr{eni u decem­bru 2021. Ugov­or o real­izaci­ji ovih rado­va pot­pisala je predsed­ni­ca ove op{tine Ivana Stoji~i} sa pred­stavnici­ma Amabasade Kine u Srbi­ji i direk­torom Kance­lar­i­je za upravl­jan­je javn­im ula­gan­ji­ma. Osim Babu{nice, sred­st­va su kroz ovaj pro­gram dobile i op{tine Reko­vac i Arilje.