PROJEKAT ”ZAJEDNO U RECIKLAŽI” I U PIROTU 11122020

U sklopu pro­jek­ta ”Zajed­no u recikla‘i” koji je podr‘an od Min­istarst­va za za{titu ‘ivotne sre­dine pred­stavni­ci Udru‘enja za pomo} oso­ba sa smet­n­ja­ma u razvo­ju ”@ivimo zajed­no” iz Beogra­da posetili su danas Pirot. Udru‘enju za pomo} men­tal­no nedo­voljno razvi­jen­im lici­ma u Piro­tu donirali su recikla‘ni materijal.