MANJI BUDŽET ZA UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMA 11122020

Iz grad­skog bud‘eta za upravl­jan­je vanred­nim situaci­ja­ma u nared­noj godi­ni plani­ra­no je 4,5 mil­iona dinara. To je ne{to man­je u odno­su na ovu god­inu, ali su u [tabu za vanredne situaci­je, pre­ma re~ima koor­di­na­to­ra Srete­na Savo­va, spre­mi da izd­vo­je i dodat­na sred­st­va ako za to bude bilo potrebe.