UNAPREĐENJE PRISTUPAČNOSTI JAVNIH OBJEKATA OSOBAMA SA INVALIDITETOM U BABUŠNICI

U Babu{nici usko­ro slede radovi na adaptaci­ji tri objek­ta. Ovim radovi­ma bi}e unapre|ena pristupa~nost zna~ajnih javnih ustano­va osoba­ma sa invaliditetom.