U OKRUGU JOŠ 102 OSOBE POZITIVNE NA KOVID19, PREMINULA DVA PACIJENTA U BOLNIC

Na korona virus poz­i­tivne su joŠ{ 102 osobe iz Pirot­skog okru­ga - od toga su 53 osobe iz Piro­ta, 12 je iz Dim­itro­vgra­da, 20 iz Bele Palanke i 17 iz Babu{nice, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. Pre­minula su jo{ dva paci­jen­ta od posled­i­ca virusa u Op{toj bol­ni­ci Pirot. Pro­cen­ju­je se da je broj zara‘enih sedam do deset puta ve}i u odno­su na broj oso­ba kod kojih je virus potvr|en testi­ran­jem. U Op{toj bol­ni­ci Pirot le~i se 81 paci­jent sa pneu­moni­jom: 58 je iz Piro­ta, 10 iz Dim­itro­vgra­da, 5 iz Babu{nice i 8 iz Bele Palanke. Pre­ma podaci­ma Zavo­da od 28. novem­bra do danas od posled­i­ca infek­ci­je korona viru­som pre­minula su 22 paci­je­na­ta u Op{toj bol­ni­ci Pirot. Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu i op{tinama okru­ga ocen­ju­je se kao vanred­na sa ten­den­ci­jom pogor{anja. Zato je, apelu­ju iz Zavo­da, potreb­no da se po{tuju sve mere prevencije. 

Od korona virusa pre­minu­lo 56 oso­ba, zaražene još 7.393 osobe u Srbiji

U Srbi­ji je u posled­n­ja 24 sata od posled­i­ca korona virusa pre­minu­lo jo{ 56 oso­ba, a virus je potvr|en kod jo{ 7.393 osobe, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Od posled­njeg pre­se­ka stan­ja testi­ra­no je 21.799 oso­ba. Pre­ma zvanič~nim podaci­ma na res­pi­ra­tori­ma su 323 paci­jen­ta, a ukup­no su na bolni~kom le~enju 8.594 osobe.