ŠTAB: VIRUS AKTIVAN, VELIKI PRITISAK NA ZDRAVSTVO, NEOPHODNO POŠTOVANJE MERA I RAZUMEVANJE

Virus je i dal­je veo­ma akti­van u pop­u­laciji i svu­da oko nas, veli­ki je pri­ti­sak na lekarske slu‘be u Op{toj bol­ni­ci Pirot i Domu zdravl­ja i zapos­lene u Zavo­du za javno zdravl­je Pirot — to su zaklju~ci sas­tan­ka [taba za vanredne situaci­je Piro­ta. Poru~uju: ”Da bi uspe{no savladali epi­de­mu­ju, sa~uvali sebe i svo­je najbli‘e, ali i zdravstveni sis­tem, odgov­orno pona{anje svakog pojed­in­ca je i dal­je imper­a­tiv u pre­ven­ci­ji {iren­ja virusa korona”. U saop{tenju se navo­di i da su zaposleni u zdravstven­im ustanova­ma svakod­nevno u riziku od zara‘avanja viru­som, a odsust­vo s posla ote‘ava fun­cionisan­je rada u ovim uslovi­ma. Iz [taba ka‘u da ne pos­to­ji neograni~en broj med­i­cin­skog osobl­ja koji mo‘e da odgov­ori na sve potrebe gra|ana u ovoj situaci­ji. U istoj i goroj situaci­ji su i mno­go ure|eniji i bogati­ji zdravstveni sis­te­mi {irom Evrope, ka‘u iz [taba. Apelu­ju na neophod­no str­pljen­je i razumevan­je gra|ana za sve zdravstvene rad­nike iako su, navode, sves­ni zabrin­u­tosti i stra­ha kod svih lju­di. Neophod­no je i dal­je verovati stru­ci kako bi se sa {to man­jim posledica­ma pro{lo kroz ovaj peri­od, ka‘u iz [taba. Pra­vore­me­na i ta~na infor­ma­ci­ja je veo­ma bit­na u vre­menu u kome ‘ivi­mo, ka‘u iz [taba i mole sve gra|ane da svo­jim objava­ma na dru{tvenim mre‘ama, ali i medi­je, da ne unose dodat­nu paniku i strah, jer sve to dodat­no uti~e na svest i men­tal­no zdravl­je lju­di koje se mora o~uvati. Dana{nji sas­tanak odr‘an je u u‘em sas­tavu sa pred­stavnici­ma med­i­cinske struke. Pris­ustvo­vali su pred­stavni­ci pirotske Op{te bol­nice, Doma zdravl­ja, Zavo­da za javno zdravl­je Pirot i [taba.

Vrtići u Beloj Palan­ci osta­ju zatvoreni

[tab za vanredne situaci­je op{tine Bela Palan­ka doneo je odluku da zbog nepo­voljne epidemiolo{ke situaci­je vrti}i Pred{kolske ustanove ”Drag­i­ca Lalovi}” ostanu zatvoreni do 21. decem­bra.