OKO 60 RADOVA PRIJAVLJENO NA KONKURS ”PIROTSKI KEJ”

Konkurs o temi ”Pirot­s­ki kej — lep­ota i inspiraci­ja” koji je raspisala Galer­i­ja ^edomir Krsti} je pri kra­ju. Do kra­ja godine bi}e orga­ni­zo­vana i izlo‘ba rado­va sa ovog konkur­sa u pirot­skoj galeriji.