MUZIČKO OBRAZOVANJE I TAKMIČENJA ONLAJN

U~enici Osnovne muzi~ke {kole ”Dr Dragutin Gostu{ki” nas­tavl­ja­ju sa uspes­i­ma na takmi~enjima, koja se zbog pan­demi­je, odr‘avaju onla­jn. Tako se real­izu­je i nas­ta­va u {koli.