MANJE GUŽVE ISPRED KOVID AMBULANTE

Nova orga­ni­za­ciona {ema u Domu zdravl­ja Pirot dovela je do sman­jen­ja gu‘ve ispred Kovid ambu­lante. U Kovid ambu­lan­ti se u posled­njih dese­tak dana dnevno pre­gle­da izme|u 420 i 450 pacijenata.