DIMITRIJEVIĆ: ZADOVOLJNA SAM RADOM SKUPŠTINE DO SADA

Na sutra{njoj sed­ni­ci Gradske skup{tine odbor­ni­ci }e raz­ma­trati pred­log Odluke o bud‘etu za nared­nu god­inu i kadrovskog plana Gradske uprave. Sed­ni­ca skup{tine Gra­da bi}e odr‘ana u sali Doma kul­ture od 10 sati. Direk­tan prenos mo‘ete prati­ti na TV Pirot. Ovo je ~etvr­ta sed­ni­ca ovog sazi­va Gradske skup{tine.