U OKRUGU JOŠ 83 OSOBE POZITIVNE NA KOVID19

Virus korona danas je potvr|en kod jo{ 83 osobe u Pirot­skom okrugu — od tog broja kod 44 osobe iz Piro­ta, 4 iz Dim­itro­vgra­da, 16 iz Bele Palanke i 19 iz Babu{nice, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

Pre­minula su dva bolesni­ka u Op{toj bol­ni­ci Pirot od posled­i­ca virusa. 

Na PCR anal­izu je poslato 55 uzo­ra­ka iz okruga. 

Svi kod kojih je potvr|en virus su u ku}noj ili bolni~koj izolaciji. 

U Kovid ambu­lan­ti u Piro­tu 8. decem­bra je obavl­jeno 450 pre­gle­da: 160 prvih i 290 kontrolnih.

Pro­cen­ju­je se da je broj zara‘enih sedam do deset puta ve}i u odno­su na broj oso­ba kod kojih je virus potvr|en testiranjem. 

U Op{toj bol­ni­ci Pirot le~e se 82 paci­jen­ta sa pneu­moni­jom: 58 je iz Piro­ta, 10 iz Dim­itro­vgra­da (od kojih su 2 koris­ni­ka Doma za star­i­je), 9 iz Babu{nice i 5 iz Bele Palanke. 

Pre­ma podaci­ma Zavo­da u posled­njih 12 dana u Op{toj bol­ni­ci Pirot je od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo 20 pacijenata. 

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu i op{tinama okru­ga ocen­ju­je se kao vanred­na sa ten­den­ci­jom pogor{anja.

Iz Zavo­da upo­zo­rava­ju da je intezitet preno{enja virusa izuzetno visok i da se u nared­nom peri­o­du o~ekuje porast bro­ja obolelih. Zato je, apelu­ju, potreb­no da se po{tuju sve mere prevencije. 

U Srbi­ji jo{ 7.804 osobe zara‘ene viru­som korona 

U Srbi­ji je Kovid19 potvr|en kod jo{ 7.804 od 22.316 testi­ranih gra|ana.

U posled­n­ja 24 sata pre­minule su 54 osobe od posled­i­ca virusa. 

Na bolni~kom le~enju je 8.489 paci­je­na­ta od kojih je 319 na res­pi­ra­tori­ma.