U OKRUGU 8. DECEMBRA KOVID19 POTVRĐEN KOD 101 OSOBE

Virus korona ju~e je potvr|en kod jo{ 101 osobe u Pirot­skom okrugu — od tog bro­ja 64 osobe su iz Piro­ta, tro­je obolelih je iz Dim­itro­vgra­da, 9 iz Bele Palanke i 25 iz Babu{nice, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

Pre­min­uo je jedan paci­jent u Op{toj bol­ni­ci Pirot od posled­i­ca virusa. 

Na PCR anal­izu ju~e su posla­ta 52 uzor­ka iz okruga. 

U ku}noj ili bolni~koj izo­laciji je 2.259 oso­ba u okrugu, doda­je se u saop{tenju.

Pro­cen­ju­je se da je broj zara‘enih sedam do deset puta ve}i u odno­su na broj oso­ba kod kojih je virus potvr|en testiranjem. 

U Op{toj bol­ni­ci Pirot le~e se 82 paci­jen­ta sa pneu­moni­jom: 55 je iz Piro­ta, 13 iz Dim­itro­vgra­da, 9 iz Babu{nice i 5 iz Bele Palanke. 

Pre­ma podaci­ma Zavo­da u posled­njih 11 dana u Op{toj bol­ni­ci Pirot je od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo 18 pacijenata. 

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu i op{tinama okru­ga ocen­ju­je se kao vanred­na sa ten­den­ci­jom pogor{anja.

Iz Zavo­da upo­zo­rava­ju da je intezitet preno{enja virusa izuzetno visok i da se u nared­nom peri­o­du o~ekuje porast bro­ja obolelih. Zato je, apelu­ju, potreb­no da se po{tuju sve mere prevencije.