PROSTORNI PLAN GRADA PIROTA PREDAT MINISTARSTVU ZA GRAĐEVINU

Pros­torni plan Gra­da Piro­ta, pre­dat je Min­istarstvu gra|evinarstva, saobra}aja i infra­struk­ture. Pre­ma re~ima direk­to­ra JP za plani­ran­je i ure|ivanje gra|evinskog zemlji{ta, Slavi{e Svi­laro­va, o~ekuje se saglas­nost Min­istars­va kako bi se ovaj krovni doku­ment gra­da na{ao pred odbor­nici­ma gradske skup{tine. Grad­skoj upravi je pre­dat nacrt Plana gen­er­alne reg­u­lacije Zavo­jskog jez­era. Javni uvid u Plan gen­er­alne reg­u­lacije bi}e posle zasedan­ja komisije.