ZA FUDBALSKE KLUBOVE IZ OKRUŽNE I GRADSKE LIGE 150.000 DINARA POMOĆI

Ve}ina takoz­vanih mal­ih fud­bal­skih klubo­va iz Okru‘ne i Gradske lige Piro­ta su na ivi­ci egzis­ten­ci­je i opsta­ju zahvaljuju}i anga‘ovanju entuz­i­jas­ta. U ‘elji da im pomogne Okru‘ni fud­bal­s­ki savez, na ~elu sa predsed­nikom Vido­jkom Panajotovi}em, obezbe­dio je za njih finan­si­jsku pomo} preko Fud­bal­skog saveza Regiona isto~ne Srbi­je.