VELIKI BROJ PREGLEDA U KOVID AMBULANTI U DIMITROVGRADU

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu pro­cen­ju­je se kao vanred­na sa ten­den­ci­jom pogor{anja. Kao vanred­na se pro­cen­ju­je situaci­ja u Dim­itro­v­gradu, Beloj Palan­ci i Babu{nici. Inten­zitet virusa je visok. U Dim­itro­v­grad­skoj op{tini na snazi su mere u cilju spre~avanja {iren­ja korona virusa. Pri­menu mera kontroli{e policija.