U OKRUGU JOŠ 63 OSOBE POZITIVNE NA KOVID19

Virus korona ju~e je potvr|en kod jo{ 63 osobe u Pirot­skom okrugu — od tog bro­ja 24 osobe su iz Piro­ta, 8 je iz Dim­itro­vgra­da, 13 iz Bele Palanke i 18 iz Babu{nice, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. Pre­minu­la su tri paci­jen­ta u Op{toj bol­ni­ci Pirot od posled­i­ca infek­ci­je koron­aviru­som, navo­di se u saop{tenju. Na PCR anal­izu ju~e su posla­ta 73 uzor­ka iz okru­ga. U ku}noj ili bolni~koj izo­laciji su 2053 osobe u okrugu, doda­je se u saop{tenju. Pro­cen­ju­je se da je broj zara‘enih sedam do deset puta ve}i u odno­su na broj oso­ba kod kojih je virus potvr|en testi­ran­jem. U Op{toj bol­ni­ci Pirot le~e se 72 paci­jen­ta sa pneu­moni­jom: 47 iz Piro­ta, 14 iz Dim­itro­vgra­da, 8 iz Babu{nice i 3 iz Bele Palanke. Pre­ma podaci­ma Zavo­da u posled­njih devet dana u Op{toj bol­ni­ci Pirot je od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo 17 pacijenata. 

Registrovano još 7.818 novoobolelih, pre­minu­lo 57 oso­ba od korona virusa u Srbi­ji

U posled­n­ja 24 sata pre­minu­lo je jo{ 57 oso­ba od posled­i­ca iza­z­vanih infek­ci­jom viru­som korona, saop{tilo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Od posled­njeg pre­se­ka stan­ja u Srbi­ji testi­ra­no je 20.514 oso­ba, a reg­istrovano je 7.818 obolelih, navo­di se na saj­tu covid19.rs. Pre­ma zvani~nim podaci­ma na res­pi­ra­tori­ma je 289 paci­je­na­ta, a ukup­no je na bolni~kom le~enju 8.317 oso­ba.