GODIŠNJA IZLOŽBA ČLANOVA DLUP I NOVE ART SCENE U GALERIJI “ČEDOMIR KRSTIĆ”

Mnoge grup­ne izlo‘be koje su plani­rane ove godine u Galer­i­ji ^edomir Krsti} nisu odr‘ane. Dve godi{nje izlo‘be udru‘enja umet­ni­ka iz Piro­ta nisu izostale. U toku je izlo‘ba ~lano­va Dru{tva likovnih umet­ni­ka i ped­a­goga Piro­ta i Nove art scene.