BUDŽET PIROTA ZA NAREDNU GODINU PRED ODBORNICIMA

Sutra }e biti odr‘ana sed­ni­ca Grad­skog ve}a Piro­ta. U petak }e zna~ajane odluke biti i pred odbor­nici­ma Skup{tine Piro­ta. Jed­na od njih je i pred­log odluke o bud‘etu gra­da za nared­nu godinu.