VANREDNA EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA SA TENDENCOM POGORŠANJA

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu pro­cen­ju­je se kao vanred­na sa ten­den­com pogor{anja, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. Kao vanred­na se pro­cen­ju­je situaci­ja u Dim­itro­v­gradu, Beloj Palan­ci i Babu{nici.

U okrugu je 6. decem­bra virus potvr|en kod 46 oso­ba: kod 34 PCR, a kod 12 anti­gen­skim testi­ran­jem. Od 46 poz­i­tivnih iz Piro­ta je 33, 1 iz Dim­itro­vgra­da, 5 iz Bele Palanke i 7 iz Babu{nice.

U ku}noj ili bolni~koj izo­laciji je 1812 oso­ba u okrugu. 

Pro­cen­ju­je se da je broj zara‘enih sedam do deset puta ve}i od bro­ja oso­ba kod kojih je virus potvr|en testiranjem. 

Od po~etka epi­demi­je iz okru­ga je od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo 45 oso­ba od kojih 14 u posled­njih osam dana. 

U Op{toj bol­ni­ci Pirot le~i se 71 paci­jent sa pneu­moni­jom: 48 iz Piro­ta, 12 iz Dim­itro­vgra­da, 8 iz Babu{nice i 3 iz Bele Palanke. 

Inten­zitet virusa je visok. O~ekuje se porast bro­ja obolelih u nared­nih 10 dana. 

Iz Zavo­da apelu­ju na neophod­nost po{tovanja svih mera prevencije.