U OKRUGU JOŠ 63 OSOBE POZITIVNE NA KOVID19, VANREDNA EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA

Virus korona danas je potvr|en kod jo{ 63 osobe u Pirot­skom okrugu testi­ran­jem anti­gen­skim testom: kod 24 osobe iz Piro­ta, 8 iz Dim­itro­vgra­da, 13 iz Bele Palanke i 18 iz Babu{nice, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

Pre­minu­la su tri bolesni­ka u Op{toj bol­ni­ci Pirot, navo­di se u saop{tenju.

Na PCR anal­izu su posla­ta 73 uzor­ka iz okruga. 

U ku}noj ili bolni~koj izo­laciji su 2053 osobe u okrugu. 

Pro­cen­ju­je se da je broj zara‘enih sedam do deset puta ve}i u odno­su na broj oso­ba kod kojih je virus potvr|en testiranjem. 

U Op{toj bol­ni­ci Pirot le~e se 72 paci­jen­ta sa pneu­moni­jom: 47 iz Piro­ta, 14 iz Dim­itro­vgra­da (od kojih je 5 koris­ni­ka Doma za stare), 8 iz Babu{nice i 3 iz Bele Palanke. 

U posled­njih devet dana u Op{toj bol­ni­ci Pirot je od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo 17 pacijenata. 

Od po~etka epi­demi­je u okrugu je virus lab­o­ra­tori­js­ki potvr|en kod 1584 osobe, a od posled­i­ca virusa do sada je u okrugu pre­minu­lo ukup­no 48 oso­ba, saop{teno je iz Zavoda. 

Vanred­na epidemiolo{ka situaci­ja sa ten­den­com pogor{anja

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu pro­cen­ju­je se kao vanred­na sa ten­den­com pogor{anja, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

Kao vanred­na se pro­cen­ju­je situaci­ja u Dim­itro­v­gradu, Beloj Palan­ci i Babu{nici.

Inten­zitet virusa je visok. 

O~ekuje se porast bro­ja obolelih u nared­nih 10 dana. 

Iz Zavo­da apelu­ju na neophod­nost po{tovanja svih mera prevencije.

U Srbi­ji jo{ 6557 zara‘enih vir­som korona

U posled­n­ja 24 sata virus korona je u Srbiji 

 

potvr|en kod 6.557 od 15.697 testi­ranih gra|ana. 

Od posled­i­ca virusa pre­minu­lo je 56 osoba. 

Hos­pi­tal­i­zo­vano je 8209 gra|ana. 

Na res­pi­ra­tori­ma su 283 pacijenta.