OBUKA ZA ZANIMANJE LIČNI PRATILAC DETETA

U sklopu pro­jek­ta ”Znan­jem do posla”, koji se real­izu­je u Piro­tu ve} 5 god­i­na, na zahtev poslo­dava­ca, Job info cen­tar orga­nizu­je obuke na rad­nom mes­tu. Javni poziv za zan­i­man­je li~ni prati­lac dete­ta koji orga­nizu­je Udruž‘enje građ|ana ”Osve‘ženje” u sarad­nji sa Udru‘ženjem za pomo} men­tal­no nedo­voljno razvi­jen­im lici­ma, otvoren je do 15. decembra.