GREJNA SEZONA SE ODVIJA BEZ PROBLEMA

Gre­j­na sezona u Piro­tu odvi­ja se bez prob­le­ma. U odno­su na isti peri­od pro{šle godine, zbog ni‘ih spoljnih tem­per­atu­ra, pove}ana je potro{nja gasa. JP Grad­s­ka toplana u svom planu i pro­gra­mu za idu}u god­inu plani­ra povezi­van­je SKADA sistema.