ANTIĆ OBIŠAO RADOVE NA JUŽNOM I ISTOČNOM KRAKU KORIDORA 10

Direk­tor Kori­do­ra Srbi­je Alek­san­dar Anti}ć obi{šao je ju~e dodatne radove koji se izvode na Ju‘žnom i Istoč~nom kraku Kori­do­ra 10. Anti} je obi{ao i radove na Sopot­skoj petlji. Zna~aj ove saiobra}ajnice za dalji razvoj gra­da isti~e i pomo}nik gradona~elnika Piro­ta Vido­jko Panajotovi}.