ZZJZ PIROT: JOŠ JEDNA OSOBA PREMINULA OD POSLEDICA INFEKCIJE VIRUSOM COVID-19, JOŠ 110 OSOBA POZITIVNIH NA VIRUS U OKRUGU

Pre­ma podaci­ma ZZJZ jo{ jed­na oso­ba je pre­minu­la su od posled­i­ca infek­ci­je korona viru­som. Reg­istrovana je jo{ 110 kovid poz­i­tivnih oso­ba iz Pirot­skog okru­ga. Na PCR anal­izu Zavod je poslao jo{ 52 uzo­ra­ka u ni{ku lab­o­ra­tori­ju “”Vatreno oko””. Pro­cen­ju­je se da je broj zara‘enih sedam do deset puta ve}i od bro­ja lab­o­ra­tori­js­ki potvr|enih. Pove}ava se i broj paci­je­na­ta koji se le~e u Op{toj bol­ni­ci Pirot, trenut­no je, pre­ma podaci­ma Zavo­da, na bolni~kom le~enju u pirot­skoj Op{toj bol­ni­ci 59 paci­jen­ta: 48 iz Piro­ta, 11 iz Dim­itro­vgra­da, 2 paci­jen­ta iz Babu{nice i jedan iz Bele Palanke. Od posled­njeg izve{taja pre­minu­la je jo{ jed­na oso­ba. Sa podru~ja Okru­ga u posled­njih sedam dana pre­minu­lo je 9 oso­ba. Iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot jo{ jed­nom apelu­ju na gra|ane na dosled­no i odgov­orno po{tuju mere prevencije.

Jo{ 8.882 osobe zara‘ene viru­som korona u Srbiji 

Jo{ 7.782 osobe potvr|ene su na virus korona od 22.497 testi­ranih u posled­n­ja 24 sata. Pre­minu­lo je 69 oso­ba od posled­njeg izve{taja,ukupno od po‘etka epi­demi­je 1.834. hos­pi­tal­i­zo­van je 7.841 pacijent.Na resir­a­tori­ma je 270 pacijenata.