VASIĆ: O BUDŽETU ZA NAREDNU GODINU NA SLEDEĆOJ SEDNICI GRADSKOG VEĆA I SKUPŠTINE GRADA

Utvr|ivanje pred­lo­ga bud‘eta Gra­da za nared­nu godinu,kadrovskog plana Gradske uprave, Slu‘be za inter­nu reviz­iju i Grad­skog pravobranila{tva za idu}u god­inu, neke su od tema sed­nice Grad­skog ve}a koja je zakazana za 9. decem­bar. Na dnevnom redu je i odlu­ka o odre|ivanju prava­ca dr‘avnih pute­va kroz nasel­je­na mes­ta na podru~ju Gra­da, kao i obra­zo­van­je Save­ta za bezbed­nost. Sed­ni­ca Ve}a je u 10 sati u velikoj sali Gradske skup{tine. Sed­ni­ca Skup{tine Gra­da je 11. decem­bra u sali Doma kul­ture i po~inje u 10 sati. Najva‘nija ta~ka dnevnog reda ovih sed­ni­ca je raspra­va o bud‘etu za nared­nu god­inu. Bud‘et iznosi mil­i­jar­du i 817 mil­iona dinara, rekao je gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi} u izjavi za TV Pirot.