OD DANAS NOVE MERE KRIZNOG ŠTABA

Zbog pogor{anja epidemiolo{ke situaci­je, Vla­da Srbi­je usvo­ji­la je na ju~era{njoj sed­ni­ci nove mere. One danas stu­pa­ju na snagu. Me|u novim mera­ma, koje je predlo‘io Krizni {tab, je ograni~enje rada ugos­titeljskih i objeka­ta uslu‘nih delat­nos­ti rad­nim dan­i­ma do 17 sati, uz zabranu rada vikendom. Ovo ograni~enje odnosi se na ugos­titeljske i trgovinske firme, restorane, kafi}e, barove klubove, tr‘ne cen­tre, igraon­ice, kla­dion­ice, pro­davnice i druge pro­da­jne objek­te, salone lep­ote, kozmeti~ke i friz­erske salone, fitnes i spa cen­tre, tere­tane i bazene. Predvi|eno je da pro­davnice prehram­bene robe mogu da rade svakod­nevno do 21 sat, a bioskopi i pozori{ta do 17 sati, dok se ne ograni~ava rad­no vreme apote­ka, ben­zin­skih pumpi i dostave hrane. Pijace }e rad­nim dan­i­ma mo}i da rade reg­u­larno, a vikendom od 6 do 15 sati.