NOVAC ZA PROSLAVU DANA GRADA I NOVE GODINE BIĆE USMEREN U HUMANITARNE SVRHE

Kroz apele za pomo} i human­i­tarne akci­je roditelji te{ko obolelih mali{ana pozi­va­ju gra|ane da im pomognu da sakupe sred­st­va za le~enje i ter­api­je. U mnogim gradovi­ma gra|ani pot­pisu­ju peti­ci­je da se novac namen­jen za proslavu do~eka Nove godine preusmeri za le~enje bolesne dece. Pirot je me|u prvim gradovi­ma odgov­o­rio na ovaj zahtev. Ove godine ne}e biti sve~anog obele‘avanja Dana gra­da, ni do~eka Nove godine na trgu, zbog epidemiolo{ke situaci­je, a taj novac dobi}e oni koji­ma je najpotrebniji.