NIČU NOVI DRVOREDI U GRADU

U skladu sa pro­gramom za ovu god­inu ekipe JP Komu­nalac po~ele su zim­sku sad­nju sta­bala na vi{e lokaci­ja u gradu. Pre­ma re~ima direk­to­ra Bobana Toli}a, Komu­nalac je izd­vo­jio mil­ion dinara za nabavku 308 novih sadnica.