JAVNA NABAVKA ZA UREDJENJE TVRDJAVE

Posle gra|đevinskih rado­va na sanaci­ji i uređ|enju Pirotske tvrđ|ave, koji su real­i­zo­vani u okviru pro­gra­ma preko­granične sarad­nje, nas­tavl­ja se sa daljim poslovi­ma ople­men­ji­van­ja gorn­jeg gra­da Tvrđ|ave novim sadr‘žajima. Uko­liko uobič~ajena pro­ce­du­ra oko javnih nabav­ki pro|đe bez prob­le­ma radovi bi mogli da krenu ve}ć kra­jem decem­bra ili po~četkom idu}će godine. Inač~e, ovo je jo{š jed­na faza ure|đenja, a u planu je dal­je ople­men­ji­van­je Pirotske tvrđ|ave razli~čitim sadr‘žajima.