FUNKCIONISANJE ZDRAVSTVENOG SISTEMA U PIROTU U VREME PANDEMIJE

Kako funkcioni{e zdravstveni sis­tem u Piro­tu u vreme epi­demi­je korona virusa, bila je tema speci­jalne emisi­je TV Pirot. Direk­tori Op{te bol­nice i Doma zdravl­ja Pirot gov­o­rili su o radu ovih ustano­va, spem­nos­ti svih slu‘bi da odgov­ore na postavl­jene zahteve i pru‘e zdravstvenu za{titu gra|anima, kao i o tome da li ima dovoljno za{titne opreme i zdravstvenih radnika.