POMOĆ I PODRŠKA MALIM PROIZVOĐAČIMA U VREME EPIDEMIJE

Pan­demi­ja korona virusa poseb­no je pogodi­la male proizvo|a~e, zanatli­je ‚‘ene koje se bave o~uvanjem tradi­cional­nih zana­ta. Nji­ma je tako|e potreb­na pomo} i podr{ka kako bi se pripremili za peri­od posle pandemije.