EU JAVNE NABAVKE

U pre­gov­orima o pris­tu­pan­ju Srbi­je Evrop­skoj uni­ji, u decem­bru 2016. godine otvoreno je pre­go­vara~čko poglavl­je broj 5 — Javne nabavke. Otvaran­je tog poglavl­ja rezul­tat je, sprove­denih prom­e­na, ali i strateš{kog opre­del­jen­ja da se kroz refor­mu javne uprave sis­tem javnih nabav­ki u pot­punos­ti har­mo­nizu­je sa pravn­im tekov­ina­ma EU. U skladu sa tim funkcioni{še i novi por­tal javnih nabav­ki koji je poč~eo sa radom u julu ove godine.