U OKRUGU JOŠ 99 ZARAŽENIH VIRUSOM KORONA

U okrugu je ju~e virus korona potvr|en kod jo{ 99 oso­ba: 57 iz Piro­ta, 15 iz Dim­itro­vgra­da, 18 iz Bele Palanke I 9 iz Babu{nice. Od toga bro­ja 57 poz­i­tivnih je bilo na PCR tes­tu I 42 na antigenom tes­tu. Pro­cen­ju­je se da je broj zara‘enih sedam do deset puta ve}i. U izo­laciji je u okrugu 1350 oso­ba. Ju~e je u Kovid ambu­lan­ti bilo 318 pre­gle­da. Na anal­izu su posla­ta 44 uzor­ka. Od po~etka epi­demi­je do sada je od posled­i­ca virusa opreminu­lo 35 oso­ba iz okru­ga. U pirot­skoj bol­ni­ci je na le~enju 38 paci­je­na­ta sa pneu­moni­jom. Ova ustra­no­va sa 217 postelj aulazi u kovid sis­tem. U Dim­itro­v­gradu, Beloj Palan­ci I Babu{nici se situaci­ja pro­cen­ju­je kao vanred­na, u Piro­tu kao vanred­na sa ten­den­ci­jom pogor{anja. Inten­zitet virusa je vrlo visok. U nared­nih deset dana o~ekuje se proast bro­ja obolelih. Iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot apelu­ju na neophod­nost strik­tnog po{tovanja svih mera prevencije. 

Od posled­i­ca virusa covid-19 pre­milule 52 osobe, još 7.919 novoobolelih u Srbiji

Pre­ma zvani~nim podaci­ma u Srbi­ji su od posled­i­ca korona virusa pre­minule jo{ 52 osobe u posled­n­ja 24 sata. Reg­istrovano je 7.919 novoobolelih od posled­njeg pre­se­ka stan­ja, a testi­ra­no je 22.069 oso­ba, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Na res­pi­ra­tori­jam je 270 paci­je­na­ta, dok je ukup­no 7.611 oso­ba na bolni~kom le~enju, navo­di se na saj­tu covid19.rs.