OPŠTA BOLNICA PIROT U SISTEMU KOVID BOLNICA

Op{ta bol­ni­ca Pirot u{la je u mre‘u kovid bol­ni­ca, izjavio je za TV Pirot direk­tor ove zdravstvene ustanove dr Goran Petro­vi}. Svi gra|ani Pirot­skog okru­ga koji ima­ju zakazane pre­glede u Op{toj bol­ni­ci Pirot mo}i }e da ost­vare to svo­je pra­vo, bez obzi­ra {to bol­ni­ca zbrin­ja­va paci­jente sa kovid infekcijom.