ONLINE OBUKA O FRANCUSKOM STRIPU

Nar­o­d­na bib­liote­ka Srbi­je sa fran­cuskim insti­tu­tom u Srbi­ji sutra orga­nizu­je onla­jn obuku o fran­cuskom stripu. U~estvova}e i bib­liotekari iz Piro­ta. Cilj obuke je da se bib­liotekari­ma iz Srbi­je pribli‘i fran­cusko-bel­gi­js­ka {kola stri­pa, rad auto­ra, nove ten­den­ci­je u pro­duk­ci­ji, ali i save­to­van­je o ani­mi­ran­ju koris­ni­ka bib­lite­ka po pitan­ju strip kolek­ci­ja. Obu­ka je deo man­i­festaci­je BD2020 koju je na ini­ci­ja­tivu Fran­cuske pri­h­vati­la Evrop­s­ka uni­ja u slavu Devete umet­nos­ti podrazume­va pro­grame koji se odr‘avaju {irom sve­ta. Nar­o­d­na bib­liote­ka Pirot je od 2009. do 2016. godine orga­ni­zo­vala fes­ti­val ”Pirot — grad stri­pa” koji je mno­go dopri­neo pop­u­lar­izaci­ji ove umet­nos­ti kod dece i mladih. Man­i­festaci­ju su podr‘ala zna~ajna ime­na srpske strip scene, navo­di se u saop{tenju. Pirot­s­ka bib­liote­ka je i izda­va~ vi{e pub­likaci­ja u ovoj oblasti, a ima i zavid­nu kolek­ci­ju stripova.