LOKALNA KAMPANJA ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI U SAOBRAĆAJU

Nas­tavl­jene su aktivnos­ti na unapre|enju bezbed­nos­ti u saobra}aju u Piro­tu. Osim bro­jnih aktivnos­ti na terenu, sniml­jeni i pro­mo­tivni spotovi.