EMISIJA O FUNKCIONISANJU ZDRAVSTVENOG SISTEMA NA TV PIROT

Funkcionisan­je zdravstvenog sis­tema Piro­ta u vreme pan­demi­je korona virusa, tema je speci­jalne emisi­je na{e TV. Gosti Vladimi­ra Veljkovi}a bi}e direk­tori Op{te bol­nice Pirot i Doma zdravl­ja dr Goran Petro­vi} i dr Radovan Ili}. Emisi­ja je sutra od 21 sat.