EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA SE POGORŠAVA

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu se pogor{ava. To potvr|uje broj potvr|enh slu~ajeva obol­e­van­ja od virusa korona. Goto­vo da nema ustanove u koju virus nije u{ao, ka‘e za TV Pirot dr Rad­mi­la Zec i napom­in­je da je vi{e neo­go neophod­no po{tovanje mera pre­ven­ci­je kako bi se situaci­ja stabilizovala.