DR ZEC: BESPLATNO TESTIRANJE NA HIV PONOVO PO STABILIZACIJI EPIDEMIJE

Zavod za javno zdravl­je Pirot ove godine ne obele‘ava Svet­s­ki dan borbe pro­tiv HIV‑a na uoobi~ajen na~in jer je rad usmeren na pra}enje i suzbi­jan­je epi­demi­je virusa korona. Zbog preoptere}enosti lab­o­ra­tori­je, ne radi se testi­ran­je na HIV infek­ci­ju. Testi­ran­je }e biti omogu}eno ~im se epidemiolo{ka situaci­ja stabilizuje.