TELEFONSKI KRUG ZA BRIGU O STARIJIMA

I pre, a poseb­no tokom pan­demi­je, va‘no je brinu­ti i o star­i­jim gra|anima. Kroz razli~ite usluge o ovim gra|anima brine i Crveni krst Pirot. Prvi je u Srbi­ji, pre par god­i­na, pokren­uo uslugu Tele­fon­s­ki krug, koja je neposred­no posle Piro­ta, pokrenu­ta u jo{ nekim gradovi­ma. Uslu­ga nije preki­dana ni od po~etka epidemije.