ULOGA DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE U KONTROLI TROŠENJA JAVNIH SREDSTAVA

Dr‘avna revi­zors­ka insti­tu­ci­ja je najvi{i organ zadu‘en da kontroli{e tro{enja javnih sred­sta­va i upravl­jan­ja javnom imovi­nom. U Srbi­ji funkcioni{e od 2005. godine i nadle‘na je za dr‘avnu reviz­iju oko 11.000 direk­t­nih i indi­rek­t­nih koris­ni­ka bud‘etskih sred­sta­va i drugih koris­ni­ka javnih sred­sta­va. Ova insti­tu­ci­ja poma‘e dr‘avi da mudro upravl­ja i koristi resurse. Za svoj rad odgo­vara Nar­o­d­noj skup{tini.