PORAZI BELIH I KOŠARKAŠA

U nas­tavku emisi­je op{irnije o ostal­im sport­skim doga|ajima. Sport­s­ki vikend za nama obele‘ili su bol­ni porazi fud­balera Radni~kog i ko{arka{ka Pirot. Gov­o­rimo i o rukome­tu i fut­salu.