ONLAJN NASTAVA ZA STARIJE OSNOVCE I SREDNJOŠKOLCE

Zbog epidemiolo{ke situaci­je pono­vo su na onla­jn nas­tavi u~enici od petog do osmog razre­da osnovnih i u~enici sred­njih {kola. Ovaj na~in nas­tave bi}e do kra­ja prvog polugodi{ta odlukom Republi~kog kriznog {taba.