MATEMATIKA I NA FRANCUSKOM U PIROTSKOJ GIMNAZIJI

U Gim­naz­i­ji Pirot bil­ing­val­na nas­ta­va real­izu­je se od 2009. godine, a od 2012. upisu­je se bil­ing­val­no odel­jen­je. \aci ovog odel­jen­ja nas­tavu slu{aju i na fran­cuskom jeziku. S cil­jem {to kvalitet­ni­je nas­tave kon­stant­na je i edukaci­ja pro­fe­so­ra Gim­naz­i­je. Me|u nji­ma je i pro­fe­sor­ka matem­atike Nada Popovi}.