KOVID AMBULANTA DOMA ZDRAVLJA OD 1.DECEMBRA SELI SE U AMBULANTU PAZAR

S obzirom da se zad­njih dana znat­no pove}ao broj paci­je­na­ta u Kovid ambu­lan­ti zbog pogor{anja epidemiolo{ke situaci­je , stru~ni kolegi­jum Doma zdravl­ja u koor­di­naci­ji sa Grad­skim {tabom za vanaredne situaci­je i epidemiolo{kom slu‘bom ZZJZ doneo je odluku o pre­sel­jen­ju Kovid ambu­lante u ambu­lan­tu Pazar. Pazars­ka ambu­lan­ta }e kao Kovid ambu­lan­ta po~eti sa radom od 1.decembra. Istovre­meno, zbog anga‘ovanja veĐ}eg bro­ja ekipa za rad u Covid ambu­lante, privre­meno pred­sta­je sa radom ambu­lan­ta Tigar. Svi ne-kovid paci­jen­ti neodlo‘nu zdravstvenu za{titu od 1.decembra ostvariva}e u ambu­lan­ta­ma Tijabara i Bol­ni­ca. Tako|e, navo­di se u saop{tenju Doma zdravl­ja od 1.decembra presta­ju sa radom i terenske ambu­lante. Iz Doma zdravl­ja Pirot apelu­ju na mak­si­mal­nu tol­er­ant­nost, pozi­va­ju gra|ane da tele­fon­s­ki tra‘e savet uko­liko je to mogu}e i kon­sul­tu­ju se sa lekarom oko produ‘avanja recepa­ta kod hroni~ne ter­api­je. Iz Doma zdravl­ja Pirot pozi­va­ju sve da budu odgov­orni i za{tite najpre sebe i svo­je bli‘nje,ali i da omogu}e zdravstve­niom osoblju da odgov­ore ovim vanred­nim izazovima.