JOŠ 6.224 OBOLELA OD KORONA VIRUSA

Jo{ 6.224 gra|ana je lab­o­ra­tori­js­ki potvr|eno na korona virusa od testi­ranih 17. 093,poslednji su podaci Min­istarst­va zdravl­ja. Pre­minu­lo je 55 oso­ba. Uku­pan broj pre­minulih od posled­i­ca kovid infek­ci­je od po~etka pan­demi­je je 1.604. Hos­pi­tal­i­zo­vano je 7. 368 paci­je­na­ta. Na res­pi­ra­tori­ma su 253 pacijenta.